REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORAZ ŚWIETLICY GOK FRYSZTAK
REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ORAZ ŚWIETLICY GOK FRYSZTAK

1 września 2022r.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE :

1. Zajęcia artystyczne(wokalne, taneczne, plastyczne, fotograficzne) należą do edukacyjnej działalności statutowej GOK.

2. Celem zajęć jest popularyzacja śpiewu, tańca, plastyki oraz fotografii, promowanie aktywnego spędzenia czasu i integrowanie dzieci i młodzieży przez sztukę.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach artystycznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji (karta uczestnika zajęć).

4. Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń GOK Frysztak oraz na stronie internetowej https://www.gok.frysztak.pl

II. GOK FRYSZTAK:

1. Zapewnia uczestnikom sale do zajęć, sprzęt oraz materiały do zajęć.

2. Zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników zajęć w trakcie zajęć lub na tablicy ogłoszeń.

3. Zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

4. Promuje działalność zespołów oraz uczestników zajęć plastycznych i fotograficznych poprzez pokazy, występy, wystawy oraz udział w konkursach, przeglądach i turniejach.

III. PRAWA UCZSTNIKA ZAJĘĆ:

1. Brać udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy.

2. Brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę.

3. Brać udział w koncertach, pokazach, konkursach, przeglądach, wystawach i turniejach – o udziale decyduje instruktor.

IV. OBOWIĄZKI UCZETNIKA ZAJĘĆ:

1. Przestrzegać wszystkich punktów regulaminu.

2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i obuwiem.

4. Godnie reprezentować placówkę i gminę we wszystkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych.

5. Przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich.

6. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych.

7. Terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach.

8. Dbać o porządek na salach i w pracowni oraz o powierzone stroje, rekwizyty i narzędzia.

9. Uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Na zajęcia należy przychodzić odpowiednio wcześniej po to, aby spokojnie się przebrać, ubranie wierzchnie i buty zostawiamy w szatni.

2. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do zajęć (baletki, tenisówki, fartuszek – dotyczy zajęć plastycznych).

3. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy. Nie dotyczy zajęć plastycznych.

4. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć . Nie dotyczy zajęć plastycznych i fotograficznych.

5. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć.

6. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.

7. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć, prosimy o zaopatrzenie dzieci w suchy prowiant i wodę.

VI. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1. Świetlica jest czynna od wtorku do piątku w godz. 12.00 - 16.00.

2. W świetlicy mogą przebywać dzieci korzystające z zajęć w GOK Frysztak.

3. Dni i godziny korzystania ze świetlicy każdy uczestnik określa w karcie uczestnika.

4. Dzieci do świetlicy są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub osoby do tego upoważnione. W przypadku, gdy dzieci chodzą same do domu, wymagane jest oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Podczas przebywania w świetlicy dzieci zobowiązane są do:

- zgłoszenia się do instruktora po przyjściu do świetlicy,

- przebywania w świetlicy w wyznaczonych godzinach,

- szanowania gier i przyborów znajdujących się w świetlicy,

- korzystanie z gier i przyborów oraz sprzętu tylko za zgodą instruktora,

- czynnego wykorzystania czasu pobytu w świetlicy.

- przestrzegania zasad dobrego współżycia w grupie.

VII. OPŁATY:

1. Opłaty za zajęcia są określone w Zarządzeniu Dyrektora GOK Frysztak

2. Opłaty należy dokonywać do 20-tego każdego miesiąca

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, na tablicy ogłoszeń lub stronę internetową ośrodka.

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor GOK Frysztak.

3. GOK Frysztak zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu zajęć, występów, konkursów i turniejów w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim GOK' informuje, że udział w zajęciach oznacza akceptacje uczestnika na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności przez umieszczanie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w- publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.5. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników zajęć nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz