KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
we Frysztaku

Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy GOK zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników GOK w oparciu o jej społeczno użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców gminy Frysztak oraz zaufania dla działalności GOK jako instytucji kultury.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.      Pracownik GOK traktuje swoją pracę jako misję, a za cel nadrzędny stawia animację życia kulturalnego gminy, regionu oraz edukację kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców gminy Frysztak jak i osób przyjezdnych.
2.      Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego GOK. Swoim działaniem nie naraża GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
3.      Kodeks wspiera działania pracowników GOK oparte na zasadach praworządności, której
wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.
WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE
1.      UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
2.      OBIEKTYWIZM – Pracownik GOK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik GOK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.
3.      KOMPETENCJA – Pracownik GOK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.
4.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik GOK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi GOK.
5.      UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w GOK i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
6.      JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
7.      SPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika GOK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku GOK można zawsze polegać, nie  zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika GOK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.
8.      SUMIENNOŚĆ – Pracownik GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika GOK.
2.      Niniejszy Kodeks, został przyjęty do stosowania z dniem 29 lutego 2012r.
3.      Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
4.      Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców gminy o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników GOK . Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej GOK.
5.      Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników GOK.
6.      Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników (etatowych i nieetatowych).
7.      W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu, pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku
Joanna Czekajowska