Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ośrodka  www.gok.frysztak.pl.
Data publikacji strony internetowej: 05.11.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.11.2019 r.
Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie tego stanu rzeczy niosłoby ze sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • załączniki w postaci skanów dokumentów, np. w formacie .pdf nie są dostosowane  dla osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 13 marca 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Skiba, gok@frysztak.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc pod numer telefonu 17 2777 044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji , itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem . Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, informuje kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  - adres strony https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego  Ośrodka Kultury we Frysztaku znajduje się pod adresem Twierdza 1, 38-130 Frysztak. Do budynku są trzy wejścia: dwa z nich od strony głównej ulicy, z czego jedno z tych wejść posiada podjazd dla osób na wózku. Trzecie wejście mieści się z tyłu budynku i również posiada podjazd dla osób na wózku. W budynku nie posiadamy windy, brak jest również pochylni, platform, informacji głosowych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.
Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - kliknij tutaj!